ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümümüz, çalışma yaşamını sosyal, ekonomik ve hukuki bakış açısıyla hem makro hem de mikro ölçekte ele alarak inceler. Bu doğrultuda, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sosyal Politika, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ana bilim dallarından oluşur ve akademik araştırmalara ağırlık verir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri disiplininin varlık nedenini oluşturan toplumsal gereksinme, sosyal sorunları kontrol altına almak üzere, sosyal risklerin ve sosyal sorunların belirlenmesi, incelenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümümüz, çalışma yaşamını ve ilişkilerini sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve siyaset bilimi gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinin sağladığı bilgi birikiminden yararlanarak inceler, ve öğrecilerimize bu alanlarda analitik bir bakış açısı kazandırmayı ve mevcut olan sorunların çözümüne yönelik politikalar geliştimeye yetisi kazandırmayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimiz, çalışma ekonomisi, sendikaların ekonomik ve toplumsal işlevleri ve tarihi, iş hukuku ve sosyal güvenlik, sivil toplum örgütlerinin yapısı ve işlevleri, endüstriyel demokrasi, gelir ve servet dağılımı, kentleşme ve konut politikaları, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısı, kooperatifçilik, çalışma sosyolojisi ve psikolojisi, uluslararası sosyal politika gibi uzmanlık alanına özgü dersler alırlar.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunlarının önemi küreselleşen ve çeşitlenen işgücüne paralel olarak artmaktadır. Bu bölüm mezunları için sendikalarda ve kamuda (idari hakim, çalışma müfettişliği vb.) insan kaynakları yönetimi alanında ise şirketlerde, çalışma alanları bulunmaktadır.